financial management
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 of 2,103 jobs
  Buriram Sugar Public Company Limited's banner
  Buriram Sugar Public Company Limited's logo
  Phayathai
  • ชาย/หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป ประสบการณ์ 3-5 ปีขึ้นไป
  • ปริญญาตรี สาขาบัญชี/การเงิน/เศรษฐศาสตร์
  • สามารถใช้คอมพิวเตอร์, MS Office ได้เป็นอย่างดี
  Next