financial controller
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 of 1,154 jobs
  TRAX INTERTRADE CO., LTD.'s banner
  TRAX INTERTRADE CO., LTD.'s logo
  Ladprao
  • มีประสบการณ์ในบริษัทที่เข้าตลาดหลักทรัพย์
  • ทำแผน Feasibility Study เพื่อวางแผนขยายการลงทุน
  • ความรู้ด้านบัญชี การเงิน, ระบบการควบคุมงบภายใน
  Next