financial accounting manager
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 of 610 jobs
  Lenso Wheel Co., Ltd.'s banner
  Lenso Wheel Co., Ltd.'s logo
  Chachoengsao
  • จบการศึกษาระดับป.ตรี ขึ้นไปสาขาบัญชี
  • มีประสบการณ์งานด้านบัญชีต้นทุนอย่างน้อย 3 ปี
  • มีความสามารถใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางด้านบัญชีการเงิน
  Royal Foods Co., Ltd.'s logo
  Rajthevee
  • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี - ปริญญาโท สาขาบัญชี
  • มีประสบการณ์ด้านบัญชีโรงงาน 5 ปีขึ้นไป
  • สามารถทำบัญชี ปิดงบดุลได้
  Thai Solar Energy Public Company Limited's banner
  Thai Solar Energy Public Company Limited's logo
  Southern > Others
  • ปริญญาตรีขึ้นไป : บัญชี/การเงิน
  • มีประสบการณ์ทำงานด้านบัญชี/การเงิน อย่างน้อย 7 ปี
  • สามารถขับรถยนต์ได้มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์
  Next