finance
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 of 7,176 jobs
  Profascino Co., Ltd.'s banner
  Profascino Co., Ltd.'s logo

  Accounting & Finance Manager

  Profascino Co., Ltd.
  Bangkoknoi
  • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี / โท สาขาบัญชี
  • ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำบัญชีแล้ว มีใบอนุญาต (CPD)
  • สามารถปิดงบได้ มีความรู้เกี่ยวกับมารตฐานบัญชี
  Next