finance officer
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 of 767 jobs
  Kim Pai Ltd., Part.'s banner
  Kim Pai Ltd., Part.'s logo
  Bangkor-laem
  • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาบัญชี
  • มีประสบการณ์ด้านบัญชีต้นทุน อย่างน้อย 2 ปี
  • รับความกดดันในการทำงานภายใต้ระยะเวลาจำกัดได้
  YDM Thailand Co., Ltd.'s logo
  Wangthonglang
  • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการเงิน การบัญชี
  • ประสบการณ์ในสายงานที่เกี่ยวข้อง 5 ปีขึ้นไป
  • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  Global Power Synergy Public Company Limited's banner
  Global Power Synergy Public Company Limited's logo
  Jatuchak
  • ปริญญาตรี/ ปริญญาโท สาขาการเงิน การธนาคาร การบัญชี
  • ประสบการณ์ทำงานการเงินการธนาคารและหรือการบัญชี 3ปี
  • TOEIC Score 700
  Next