finance officer
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 of 599 jobs
  สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)'s banner
  สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)'s logo

  Corporate Finance Department - Officer เจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายจดทะเบียนหลักทรัพย์ 3

  สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
  Jatuchak
  • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการเงิน บัญชี บริหารธุรกิจ
  • มีความสามารถในด้านการวิเคราะห์อย่างสมเหตุสมผล
  • มีทักษะด้านภาษาอังกฤษในระดับดี
  Best Tech & Engineering Limited's banner
  Best Tech & Engineering Limited's logo
  Wangthonglang
  • มีความรู้ด้านมาตรฐานการบัญชีและภาษีอากร
  • มีประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปี
  • มีทักษะในการเจรจาและประสานงานร่วมกับฝ่ายอื่น
  Next