finance officer
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 of 493 jobs
  Advanced Info Service Public Company Limited (AIS)'s banner
  Advanced Info Service Public Company Limited (AIS)'s logo
  Phayathai
  • ดูแลการจ่ายชำระเงินผ่านระบบธนาคารต่างๆ
  • ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลการจ่ายชำระเงิน
  • รับผิดชอบงานต่างๆ ด้าน Cashier
  Grande Asset Hotels And Property Public Co., Ltd.'s banner
  Grande Asset Hotels And Property Public Co., Ltd.'s logo
  Klongtoey
  • วุฒิปริญญาตรี สาขาบัญชี, การเงิน อื่นๆ
  • มีประสบการณ์ด้านการเงิน อย่างน้อย 2 - 3 ปี
  • มีความละเอียดรอบคอบ และความรับผิดชอบในการทำงาน
  Next