finance director
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 of 681 jobs
  Millennium Group Corporation (Asia) Co., Ltd.'s banner
  Millennium Group Corporation (Asia) Co., Ltd.'s logo
  WangthonglangAbove THB 160K /month
  • ปริญญาตรี/ โท สาขาการเงิน
  • ประสบการณ์ด้านการเงิน10 ปีขึ้นไป
  • ทักษะการวิเคราะห์ที่แข็งแกร่งเข้าใจกระบวนการธุรกิจ
  Millimed Co., Ltd.'s banner
  Millimed Co., Ltd.'s logo
  Bangkhen
  • ประสบการณ์ การเงินและบัญชีอย่างน้อย 10 ปี
  • ปริญญาตรี/โท สาขาบัญชีและการเงิน
  • มีประสบการณ์สายงานโรงงานอุตสาหกรรม
  TRAX INTERTRADE CO., LTD.'s banner
  TRAX INTERTRADE CO., LTD.'s logo
  Ladprao
  • มีประสบการณ์ในบริษัทที่เข้าตลาดหลักทรัพย์
  • ทำแผน Feasibility Study เพื่อวางแผนขยายการลงทุน
  • ความรู้ด้านบัญชี การเงิน, ระบบการควบคุมงบภายใน
  Next