executive secretary
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 of 376 jobs
  Eternal Sakata Inx Co., Ltd. , Interink.co.,Ltd.'s logo
  Ladprao
  • เป็นเลขาที่เก่ง Project Mgt.& Business Development
  • ชอบใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ ในการ tracking งาน
  • EQ & IQ ดีมาก ทัศนคติดี เสียสละ ทุ่มเท อึดถึกทน
  Yan Wal Yun Corporation Group Co., Ltd.'s banner
  Yan Wal Yun Corporation Group Co., Ltd.'s logo

  Assistant Executive Manager - International Business

  Yan Wal Yun Corporation Group Co., Ltd.
  TalingchanAbove THB 160K /month
  • วางแผนกลยุทธ์เป้าขายของหน่วยงานต่างประเทศ
  • การใช้กลยุทธ์และวางแผนที่จะพัฒนาธุรกิจต่างประเทศ
  • บริหารงบประมานการตลาดและส่งเสริมการขาย
  Next