engineering maintenance manager
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 of 111 jobs
  T.S.B. Steel Co., Ltd.'s banner
  T.S.B. Steel Co., Ltd.'s logo
  Phrachinburi
  • วางแผนซ่อมบำรุงเครื่องจักรและมีความรู้ในงาน
  • มีความรู้ด้านงานสถานีไฟฟ้าย่อย
  • ควบคุมโรงงานหรืองานซ่อมบำรุงขนาดใหญ่ไม่น้อยกว่า5ปี
  Next