employee relation officer
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-19 of 19 jobs
  Legacy Corp Co., Ltd.'s logo
  Yannawa
  • จัดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์กับพนักงาน
  • สื่อสารให้พนักงานเข้าใจถึงนโยบายต่างๆขององค์กร
  • มีประสบการณ์ในการทำงานด้าน HR ไม่ต่ำกว่า 3 ปี