electronic transactions development agency public organization etda
  Suggestions will appear below the field as you type
  Electronic Transactions Development Agency (Public Organization) / ETDA's banner
  Electronic Transactions Development Agency (Public Organization) / ETDA's logo
  Huaykwang
  • มีความสนใจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
  • มีทักษะในการสรุปประเด็น วิเคราะห์ เขียนรายงาน
  • มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ
  Electronic Transactions Development Agency / ETDA's banner
  Electronic Transactions Development Agency / ETDA's logo
  Huaykwang
  • จัดทำแผนยุทธศาสตร์
  • Digital Strategy and Policy
  • ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
  Electronic Transactions Development Agency / ETDA's banner
  Electronic Transactions Development Agency / ETDA's logo
  Huaykwang
  • งานเลขาคณะกรรมการ
  • เทคโนโลยีดิจิทัล
  • ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
  Electronic Transactions Development Agency / ETDA's banner
  Electronic Transactions Development Agency / ETDA's logo
  Huaykwang
  • IT Auditor / IT Security
  • เทคโนโลยีสารสนเทศและธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
  • สนใจเรียนรู้งานใหม่ ๆ และยืดหยุ่น
  Electronic Transactions Development Agency / ETDA's banner
  Electronic Transactions Development Agency / ETDA's logo

  Software Engineer Senior/วิศวกรซอฟต์แวร์

  Electronic Transactions Development Agency / ETDA
  Bangkok
  • ออกแบบ พัฒนา ทดสอบซอฟท์แวร์
  • ศึกษาวิจัยนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล
  • ต่อยอดการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์