electrician
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 of 4,829 jobs
  Evonik United Silica (Siam) Ltd.'s banner
  Evonik United Silica (Siam) Ltd.'s logo

  Electrical & Instrument Technician

  Evonik United Silica (Siam) Ltd.
  Rayong
  • ปวช. , ปวส. ไฟฟ้ากำลัง หรือ เครื่องมือวัด
  • มีประสบการณ์การทำงานด้านไฟฟ้า หรือเครื่องมือวัด
  • มีความรู้เกียวกับงานการบํารุงรักษาเชิงป้องกัน
  FITWHEY CO., LTD.'s banner
  FITWHEY CO., LTD.'s logo
  BangpleeTHB 20K - 35K /month
  • ประสบการณ์ซ่อมบำรุงเครื่องจักรในโรงงาน 2 ปี+
  • เชี่ยวชาญเครื่องจักร อาคาร งานระบบ
  • วุฒิ ปวช. ขึ้นไป สาขาไฟฟ้า เครื่องกล ช่างกลโรงงาน
  Next