elective marketing co ltd
  Suggestions will appear below the field as you type
  Elective Marketing's banner
  Elective Marketing's logo
  Wattana
  • เหมาะสำหรับคนที่ชอบทำงานนอกสถานที่
  • เน้นการประชาสัมพันธ์และการขาย
  • ชอบการเรียนรู้ ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
  Elective Marketing's banner
  Elective Marketing's logo
  Wattana
  • เหมาะสำหรับคนที่ชอบทำงานนอกสถานที่
  • เน้นการประชาสัมพันธ์และการขาย
  • ชอบการเรียนรู้ ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
  Elective Marketing's banner
  Elective Marketing's logo
  Wattana
  • เหมาะสำหรับคนที่ชอบทำงานนอกสถานที่
  • เน้นการประชาสัมพันธ์และการขาย
  • ชอบการเรียนรู้ ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
  Elective Marketing's banner
  Elective Marketing's logo
  Wattana
  • เหมาะสำหรับคนที่ชอบทำงานนอกสถานที่
  • เน้นการประชาสัมพันธ์และการขาย
  • ชอบการเรียนรู้ ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
  Elective Marketing's banner
  Elective Marketing's logo
  Wattana
  • เหมาะสำหรับคนที่ชอบความสนุกสนาน ชอบทำงานนอกสถานที่
  • เน้นการประชาสัมพันธ์ และการขาย
  • ชอบการเรียนรู้ ความก้าวหน้า และพร้อมพัฒนาอยู่เสมอ
  Elective Marketing's banner
  Elective Marketing's logo
  Wattana
  • เหมาะสำหรับคนที่ชอบความสนุกสนาน ชอบทำงานนอกสถานที่
  • เน้นการประชาสัมพันธ์ และการขาย
  • ชอบการเรียนรู้ ความก้าวหน้า และพร้อมพัฒนาอยู่เสมอ
  Elective Marketing's banner
  Elective Marketing's logo
  Wattana
  • เหมาะสำหรับคนที่ชอบทำงานนอกสถานที่
  • เน้นการประชาสัมพันธ์และการขาย
  • ชอบการเรียนรู้ ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
  Elective Marketing's banner
  Elective Marketing's logo
  Wattana
  • เหมาะสำหรับคนที่ชอบทำงานนอกสถานที่
  • เน้นการประชาสัมพันธ์และการขาย
  • ชอบการเรียนรู้ ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
  Elective Marketing's banner
  Elective Marketing's logo
  Wattana
  • เหมาะสำหรับคนที่ชอบทำงานนอกสถานที่
  • เน้นการประชาสัมพันธ์และการขาย
  • ชอบการเรียนรู้ ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
  Elective Marketing's banner
  Elective Marketing's logo
  WattanaTHB 20K - 29,999 /month
  • Work hard Play harder !!!!
  • Everything base on your performance
  • เลื่อนตำแหน่งโดยไม่ต้องอิงอายุงาน :)
  Elective Marketing's banner
  Elective Marketing's logo
  WattanaTHB 20K - 29,999 /month
  • Work hard Play harder !!!!
  • Everything base on your performance
  • เลื่อนตำแหน่งโดยไม่ต้องอิงอายุงาน :)
  Elective Marketing's banner
  Elective Marketing's logo
  WattanaTHB 20K - 29,999 /month
  • Work hard Play harder !!!!
  • Everything base on your performance
  • เลื่อนตำแหน่งโดยไม่ต้องอิงอายุงาน :)
  Elective Marketing's banner
  Elective Marketing's logo
  Wattana
  • เหมาะสำหรับคนที่ชอบทำงานนอกสถานที่
  • เน้นการประชาสัมพันธ์และการขาย
  • ชอบการเรียนรู้ ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
  Elective Marketing's banner
  Elective Marketing's logo
  WattanaTHB 20K - 29,999 /month
  • Work hard Play harder !!!!
  • Everything base on your performance
  • เลื่อนตำแหน่งโดยไม่ต้องอิงอายุงาน :)
  Elective Marketing's banner
  Elective Marketing's logo
  Wattana
  • เหมาะสำหรับคนที่ชอบทำงานนอกสถานที่
  • เน้นการประชาสัมพันธ์และการขาย
  • ชอบการเรียนรู้ ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
  Elective Marketing's banner
  Elective Marketing's logo
  WattanaTHB 20K - 29,999 /month
  • Work hard Play harder !!!!
  • Everything base on your performance
  • เลื่อนตำแหน่งโดยไม่ต้องอิงอายุงาน :)
  Elective Marketing's banner
  Elective Marketing's logo
  WattanaTHB 20K - 29,999 /month
  • Work hard Play harder !!!!
  • Everything base on your performance
  • เลื่อนตำแหน่งโดยไม่ต้องอิงอายุงาน :)
  Elective Marketing's banner
  Elective Marketing's logo
  Wattana
  • เหมาะสำหรับคนที่ชอบความสนุกสนาน ชอบทำงานนอกสถานที่
  • เน้นการประชาสัมพันธ์ และการขาย
  • ชอบการเรียนรู้ ความก้าวหน้า และพร้อมพัฒนาอยู่เสมอ
  Elective Marketing's banner
  Elective Marketing's logo
  Wattana
  • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่และผู้ไม่มีประสบการณ์งานขาย
  • มีระบบTrainingให้กับผู้ไม่มีประสบการณ์ด้านงานขาย
  • รักการขายและชอบบรรยากาศการทำงานที่สนุกสนาน
  Elective Marketing's banner
  Elective Marketing's logo
  Wattana
  • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่และผู้ไม่มีประสบการณ์งานขาย
  • มีระบบTrainingให้กับผู้ไม่มีประสบการณ์ด้านงานขาย
  • รักการขายและชอบบรรยากาศการทำงานที่สนุกสนาน
  Elective Marketing's banner
  Elective Marketing's logo
  Wattana
  • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่และผู้ไม่มีประสบการณ์งานขาย
  • มีระบบTrainingเต็มรูปแบบให้กับผู้ไม่มีประสบการณ์
  • รักการขายและชอบบรรยากาศการทำงานที่สนุกสนาน
  Elective Marketing's banner
  Elective Marketing's logo
  Wattana
  • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่และผู้ไม่มีประสบการณ์งานขาย
  • มีระบบTrainingเต็มรูปแบบให้กับผู้ไม่มีประสบการณ์
  • รักการขายและชอบบรรยากาศการทำงานที่สนุกสนาน
  Elective Marketing's banner
  Elective Marketing's logo
  Wattana
  • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ พร้อมเรียนรู้อยู่เสมอ
  • มีระบบTrainingเต็มรูปแบบให้กับผู้ไม่มีประสบการณ์
  • รักการขายและชอบบรรยากาศการทำงานที่สนุกสนาน
  Elective Marketing's banner
  Elective Marketing's logo
  Wattana
  • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่และผู้ไม่มีประสบการณ์งานขาย
  • มีระบบTrainingให้กับผู้ไม่มีประสบการณ์ด้านงานขาย
  • รักการขายและชอบบรรยากาศการทำงานที่สนุกสนาน
  Elective Marketing's banner
  Elective Marketing's logo
  Wattana
  • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่และผู้ไม่มีประสบการณ์งานขาย
  • มีระบบTrainingให้กับผู้ไม่มีประสบการณ์ด้านงานขาย
  • รักการขายและชอบบรรยากาศการทำงานที่สนุกสนาน
  Elective Marketing's banner
  Elective Marketing's logo
  Wattana
  • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่และผู้ไม่มีประสบการณ์งานขาย
  • มีระบบTrainingให้กับผู้ไม่มีประสบการณ์ด้านงานขาย
  • รักการขายและชอบบรรยากาศการทำงานที่สนุกสนาน
  Elective Marketing's banner
  Elective Marketing's logo
  Wattana
  • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ พร้อมเรียนรู้อยู่เสมอ
  • มีระบบTrainingเต็มรูปแบบให้กับผู้ไม่มีประสบการณ์
  • รักการขายและชอบบรรยากาศการทำงานที่สนุกสนาน
  Next