ecommerce manager
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 of 296 jobs
  SAND-M Global Co., Ltd.'s banner
  SAND-M Global Co., Ltd.'s logo
  BangyaiTHB 45K - 70K /month
  • มีประสบการณ์ด้านการบริหารทีมขาย Online อย่างน้อย 5
  • รักงานบริการ ใส่ใจลูกค้า มี Service Mind
  • วางแผนกลยุทธ์การขาย และการสื่อสารในช่องทาง Online
  Next