e commerce manager
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 of 314 jobs
  Reeracoen Recruitment Co., Ltd.'s banner
  Reeracoen Recruitment Co., Ltd.'s logo
  Bangkok
  • ปริญญาตรี ด้านการตลาด การสื่อสารทางธุรกิจ
  • ประสบการณ์ด้านการวางแผนการตลาดออนไลน์ไม่ต่ำ 5 ปี
  • เจรจาต่อรอง/ การประสานงาน ได้ดี
  MICRON GROUP COMPANY LIMITED's banner
  MICRON GROUP COMPANY LIMITED's logo
  Chomthong
  • มี Incentive และ Bonus ให้ โอกาสเติบโตสูง
  • ได้เรียนรู้งาน Online / Offline Marketing ครบวงจร
  • ได้ทำงานที่มีความหมาย ให้โอกาสแสดงฝีมือ เต็มที่
  Next