dusit thani college
  Suggestions will appear below the field as you type
  Dusit Thani College's banner
  Dusit Thani College's logo
  PravetTHB 45K - 55K /month
  • มีประสบการณ์ทำงานในสายงาน HRM อย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป
  • การศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาทรัพยากรมนุษหรืออืนๆ
  • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับดี