dplus intertrade
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-5 of 5 jobs
  Dplus Intertrade Company Limited's banner
  Dplus Intertrade Company Limited's logo
  Yannawa
  • ประสบการณ์ทำงงานด้านสรรหาอย่างน้อย 1-2 ปี
  • มีความสามารถในการคิด วิเคราะห์ประเมินคน
  • สามารถเสนอช่องใหม่ๆในเครื่องมือสำหรับงานสรรหา
  Dplus Intertrade Company Limited's banner
  Dplus Intertrade Company Limited's logo
  Samutprakarn > Muang
  • มีประสบการณ์ ด้านคลังสินค้า หรือ ขนส่ง 3 ปีขึ้นไป
  • ทำงานโรงงานไม่ไกลกรุงเทพฯ พาสู่มาตรฐานสากล
  • องค์กรคนรุ่นใหม่ Gen-Y เต็มไปด้วยการเรียนรู้
  Dplus Intertrade Company Limited's banner
  Dplus Intertrade Company Limited's logo

  Sales Supervisor/Sales Supervisor

  Dplus Intertrade Company Limited
  Northern
  • บริหารทีมงานและพื้นที่ ผลักดันยอดขายตามเป้าหมาย
  • วิเคราะห์ วางแผน ติดตามงาน แก้ไขปัญหา
  • เป็นสื่อกลางระหว่างลูกค้า พนักงาน และบริษัท