domino asia pacific co ltd
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-17 of 17 jobs
  DOMINO ASIA PACIFIC CO., LTD.'s banner
  DOMINO ASIA PACIFIC CO., LTD.'s logo
  Ayutthaya
  • ประสบการณ์ด้านการควบคุมคลังสินค้าอย่างน้อย 1 ปี
  • มีความรู้ด้านการจัดการสินค้าคงคลังเบื้องต้น
  • มีความสามารถในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้
  DOMINO ASIA PACIFIC CO., LTD.'s banner
  DOMINO ASIA PACIFIC CO., LTD.'s logo
  Ayutthaya
  • ประสบการณ์ด้านการทำงานในสายการผลิตในโรงงานอาหาร
  • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • ไม่จำกัดวุฒิ
  DOMINO ASIA PACIFIC CO., LTD.'s banner
  DOMINO ASIA PACIFIC CO., LTD.'s logo
  Ayutthaya
  • ม.3 / ปวช.ขึ้นไป หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • ประสบการณ์ด้านการวางแผนการผลิตอย่างน้อย 1 ปี
  • จัดทำเอกสารการผลิต ประจำวัน
  DOMINO ASIA PACIFIC CO., LTD.'s banner
  DOMINO ASIA PACIFIC CO., LTD.'s logo

  Call Center

  DOMINO ASIA PACIFIC CO., LTD.
  Jatuchak
  • วุฒิการศึกษาระดับมัธยมปลาย ( ม .6 ) ขึ้นไป
  • มีประสบการณ์ด้าน Call Center มาก่อน 1 ปี
  • รับสายโทรศัพท์เพื่อแก้ปัญหาเบื้องต้นและติดต่อสาขา
  DOMINO ASIA PACIFIC CO., LTD.'s banner
  DOMINO ASIA PACIFIC CO., LTD.'s logo
  Ayutthaya
  • มีความรู้ด้านการจัดการสินค้าคงคลังเบื้องต้น
  • มีทักษะในการสื่อสารและมีมนุษย์สัมพันธ์
  • มีทัศนคติเชิงบวกในการทำงาน
  DOMINO ASIA PACIFIC CO., LTD.'s banner
  DOMINO ASIA PACIFIC CO., LTD.'s logo
  Ayutthaya
  • วุฒิ ม.3 หรือ ปวช. ขึ้นไป
  • มีประสบการณ์ในการควบคุมคุณภาพสินค้าและวัตถุดิบ 1ปี
  • มีทักษะในการใช้ MS Office เบื้องต้น