director manager
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 of 844 jobs
  บริษัท เดอะคลีนิกค์ คลินิกเวชกรรม จำกัด (มหาชน)'s banner
  บริษัท เดอะคลีนิกค์ คลินิกเวชกรรม จำกัด (มหาชน)'s logo
  WattanaTHB 45K - 120K /month
  • ปริญญาตรี สาขาบริหารทรัพยากรมนุษย์
  • มีประสบการณ์ 4 ปี ขึ้นไป (ด้านการสรรหา)
  • กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ,โบนัส,ประกันสุขภาพ
  Next