digital manager
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 of 377 jobs
  The Stock Exchange of Thailand's banner
  The Stock Exchange of Thailand's logo
  Dindaeng
  • ปริญญาตรีขึ้นไป ด้านการสื่อสาร การตลาด
  • มีประสบการณ์ด้านงานสื่อสารอย่างน้อย 3 ปี
  • TOEIC Score >600
  T.I.P Import Export Co.,Ltd.'s banner
  T.I.P Import Export Co.,Ltd.'s logo
  Wattana
  • จบการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาการตลาด
  • ผ่านงานด้านการตลาดออนไลน์อย่างน้อย 2 ปี
  • มีรถยนต์ส่วนตัวและใช้ในการเดินทางได้
  Next