customs
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 of 380 jobs
  Bangkok Terminal Logistics Co., Ltd.'s banner
  Bangkok Terminal Logistics Co., Ltd.'s logo
  Yannawa
  • ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ไม่ระบุสาขา
  • มีประสบการณ์ด้านเอกสารส่งออก/นำเข้า และศุลกากร
  • มีประสบการณ์ด้านการบริหารและพัฒนาทีมงาน
  Grand Emporium Logistics Co., Ltd.'s banner
  Grand Emporium Logistics Co., Ltd.'s logo
  Bangplee
  • ปริญญาตรี ขึ้นไป
  • ผ่านการอบรมหลักสูตรผู้ชำนาญการ และมีใบอนุญาต
  • การจัดทำใบขนสินค้าในระบบศุลกากรไม่น้อยกว่า 2 ปี
  Next