• ปริญญาตรี ด้านวิศวกรรรมเครื่องกล
  • อ่านแบบ Cutting Tool ได้
  • ความรู้ด้านเครื่องมือวัด

14-Sep-18

 

Applied
  • Multi-culture company
  • Report directly to Thai & Western Manager
  • Handling Japanese Client

07-Sep-18

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?