customer service
  Suggestions will appear below the field as you type
  Loading
  Loading
  91-120 of 3,037 jobs
  Dohome Public Company Limited's banner
  Dohome Public Company Limited's logo
  Bangbor
  • วุฒิการศึกษา ป.ตรี สาขาบริหารธุรกิจ การตลาด
  • มีประสบการณ์ที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการด้านงานขาย
  • สามารถทำงานเป็นกะได้
  Dohome Public Company Limited's banner
  Dohome Public Company Limited's logo
  Klongluang
  • วุฒิการศึกษา ป.ตรี สาขาบริหารธุรกิจ การตลาด
  • มีประสบการณ์ที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการด้านงานขาย
  • สามารถทำงานเป็นกะได้
  Dohome Public Company Limited's banner
  Dohome Public Company Limited's logo
  Bangkok
  • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
  • มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 2 ปี
  • สามารถติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้
  Dohome Public Company Limited's banner
  Dohome Public Company Limited's logo
  Chiang Mai
  • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
  • เกี่ยวข้องมีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 2 ปี
  • ทักษะการใช้ Computer ธุรกิจ (Microsoft Office)
  Dohome Public Company Limited's banner
  Dohome Public Company Limited's logo
  Eastern
  • ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า สาขาวิชาการขาย
  • ทักษะการใช้ Computer ธุรกิจ (Microsoft Office)
  • สามารถขับรถยนต์ได้ และมีใบอนุญาตในการขับขี่
  Dohome Public Company Limited's banner
  Dohome Public Company Limited's logo
  Southern
  • ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า สาขาวิชาการขาย
  • ทักษะการใช้ Computer ธุรกิจ (Microsoft Office)
  • สามารถขับรถยนต์ได้ และมีใบอนุญาตในการขับขี่
  Dohome Public Company Limited's banner
  Dohome Public Company Limited's logo
  Northern
  • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
  • ประสบการณ์การทำงาน 2 ปี ในด้านธุรกิจค้าปลีก
  • ทักษะการใช้ Computer ธุรกิจ (Microsoft Office)
  Dohome Public Company Limited's banner
  Dohome Public Company Limited's logo
  Northeastern
  • ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า สาขาวิชาการขาย
  • ทักษะการใช้ Computer ธุรกิจ (Microsoft Office)
  • สามารถขับรถยนต์ได้ และมีใบอนุญาตในการขับขี่
  Dohome Public Company Limited's banner
  Dohome Public Company Limited's logo
  OthersBase salary + high commission
  • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
  • มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 2ปีด้านธุรกิจค้าปลีก
  • สามารถปฏิบัติงาน 6 วันต่อสัปดาห์ได้
  Dohome Public Company Limited's banner
  Dohome Public Company Limited's logo
  EasternBase salary + high commission
  • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
  • มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 2 ปี
  • สามารถขับรถยนต์ได้ และมีใบอนุญาตในการขับขี่
  Dohome Public Company Limited's banner
  Dohome Public Company Limited's logo
  Eastern
  • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
  • เกี่ยวข้องมีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 2 ปี
  • ทักษะการใช้ Computer ธุรกิจ (Microsoft Office)
  Dohome Public Company Limited's banner
  Dohome Public Company Limited's logo
  NortheasternBase salary + high commission
  • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
  • มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 2 ปี
  • สามารถขับรถยนต์ได้ และมีใบอนุญาตในการขับขี่
  Dohome Public Company Limited's banner
  Dohome Public Company Limited's logo
  Chiang Mai
  • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
  • เกี่ยวข้องมีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 2 ปี
  • สามารถติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้
  Dohome Public Company Limited's banner
  Dohome Public Company Limited's logo
  Bangkok
  • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
  • เกี่ยวข้องมีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 2 ปี
  • สามารถติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้
  Dohome Public Company Limited's banner
  Dohome Public Company Limited's logo
  CentralBase salary + high commission
  • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
  • มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 2ปีด้านธุรกิจค้าปลีก
  • สามารถปฏิบัติงาน 6 วันต่อสัปดาห์ได้
  Dohome Public Company Limited's banner
  Dohome Public Company Limited's logo
  Northeastern
  • ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า สาขาวิชาการขาย
  • ทักษะการใช้ Computer ธุรกิจ (Microsoft Office)
  • สามารถขับรถยนต์ได้ และมีใบอนุญาตในการขับขี่
  Prev
  Next