crossover technology co. ltd.
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-2 of 2 jobs
  Huaykwang
  • คุ้นเคยกับการทำงานพื้นฐานของซอฟต์แวร์สำนักงาน
  • มีความสามารถในการคิดเชิงตรรกะที่แข็งแกร่ง
  • มีความสามารถในการสื่อสารและการประสานงาน