cp all public company limited
  Suggestions will appear below the field as you type
  Taokaenoi Food & Marketing Public Company Limited's banner
  Taokaenoi Food & Marketing Public Company Limited's logo
  ปากเกร็ด
  • ประสบการณ์การทำงานมากกว่า 7 ปี
  • เชี่ยวชาญในร่างสัญญาและเอกสารต่างๆ ทางกฎหมายได้
  • ถ้ามีประสบการณ์ด้านคดีความจะพิจารณาเป็นพิเศษ
  New Concept Product Co., Ltd.'s banner
  New Concept Product Co., Ltd.'s logo
  บางกะปิ
  • ปริญญาตรีหรือปริญญาโท สาขาการจัดการโลจิสติกส์
  • ประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปี ในการบริหารงานขนส่ง
  • มีความรู้ด้านระบบคุณภาพ,การประกันคุณภาพ,กฎหมาย
  PTT Oil and Retail Business Public Company Limited's banner
  PTT Oil and Retail Business Public Company Limited's logo
  พระโขนง
  • ปริญญาโท :โลจิสติกส์ /บริหารธุรกิจ /วิศวกรรมศาสตร์
  • สามารถสื่อความ นำเสนอ และเป็นวิทยากรได้
  • มีใบขับขี่และสามารถขับรถได้
  CP ALL PUBLIC COMPANY LIMITED's banner
  CP ALL PUBLIC COMPANY LIMITED's logo
  ต่างประเทศ
  • Management Trainee / DC / ฝ่ายกระจายสินค้า
  • ประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการคลังสินค้า ค้าปลีก
  • Management Level
  CP ALL PUBLIC COMPANY LIMITED's banner
  CP ALL PUBLIC COMPANY LIMITED's logo
  ปากเกร็ด
  • HR Business Partner, HRBP, HR Value Chain
  • ประสบการณ์ด้านบริหารทรัพยากรบุคคล 5 ปี ขึ้นไป
  • วิเคราะห์ วางแผนกลยุทธ์ ให้คำปรึกษา
  CP ALL PUBLIC COMPANY LIMITED's banner
  CP ALL PUBLIC COMPANY LIMITED's logo
  สาทร
  • บัญชี Accounting Information System
  • ประสบการณ์การทำงานในสายงานบัญชีอย่างน้อย 5 ปี
  • Data Collection, Processing, Management
  CP ALL PUBLIC COMPANY LIMITED (24 SHOPPING)'s banner
  CP ALL PUBLIC COMPANY LIMITED (24 SHOPPING)'s logo
  ปากเกร็ด
  • วางแผนและจัดทำแผนการฝึกอบรมและพัฒนาบุคคลรายปี
  • ปริญญาตรีขึ้นไปสาขาการบริหารทรัพยากรบุคคลหรืออื่นๆ
  • ทักษะการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
  CP ALL PUBLIC COMPANY LIMITED's banner
  CP ALL PUBLIC COMPANY LIMITED's logo
  บางรัก
  • Management Trainee, Support & Development
  • ประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปี ในธุรกิจ Retail / FMCG
  • วางแผน บริหารจัดการ วิเคราะห์ วิจัยข้อมูลการตลาด
  CP ALL PUBLIC COMPANY LIMITED (Head Quarter)'s banner
  CP ALL PUBLIC COMPANY LIMITED (Head Quarter)'s logo
  สาทรTHB 30K - 44,999 /month
  • รับในตำแหน่งสูงสุดถึงผู้จัดการแผนก
  • โบนัสจ่ายเป็นไตรมาส 4 ครั้ง/ปี
  • มีึทักษะและความรู้ในด้านการทำระบบข้อมูล
  CP ALL PUBLIC COMPANY LIMITED's banner
  CP ALL PUBLIC COMPANY LIMITED's logo
  บางรัก
  • บริหารจัดการงาน จัดซื้อ จัดหา จัดจ้างอุปกรณ์สินค้า
  • ประสบการณ์ในงานจัดซื้อ 10 ปี ด้านการบริหาร 5 ปี
  • ภาษาอังกฤษดี มีภาวะผู้นำ มีทักษะการเจรจาต่อรอง
  CP ALL PUBLIC COMPANY LIMITED's banner
  CP ALL PUBLIC COMPANY LIMITED's logo
  บางรัก
  • Data Support & Research (Commercial), Big Data
  • มีประสบการณ์ด้านวิเคราะห์ข้อมูล 5 ปีขึ้นไป
  • ภาษาอังกฤษดี, มีทักษะด้านการทำ Smart Report (BI)