cost manager
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 of 43 jobs
  LIVING AND FACILITY CO., LTD's banner
  LIVING AND FACILITY CO., LTD's logo
  Eastern
  • ประสบการณ์ด้านการทำบัญชีต้นทุน อย่างน้อย 5-10 ปี
  • การปิดงบการเงิน อย่างน้อย 5-10 ปี
  • บุคลิคภาพดี มีความยึดหยุ่นในการทำงาน การบริหารทีม
  Next