cost accounting manager
Loading
Loading
We have 7 jobs for you
We have 7 jobs for you
Select a job to view details
1-7 of 7 jobs
Kim Pai Ltd., Part.'s banner
  • มีประสบการณ์ในการจัดทำ วิเคราะห์รายงานงบการเงิน
  • มีความรู้ความเข้าใจใน Activity Base Costing
  • รับความกดดันในการทำงานภายใต้ระยะเวลาจำกัดได้
  • เพศชาย /หญิง อายุ 32-40 ปี
  • วุฒิ ปริญญาตรี / ปริญญาโท สาขาบัญชี
  • มีประสบการณ์ด้านบัญชีต้นทุน/โรงงาน 7 ปีขึ้นไป