corporate secretary
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 of 346 jobs
  Buriram Sugar Public Company Limited's banner
  Buriram Sugar Public Company Limited's logo
  Phayathai
  • ปริญญาตรี ขึ้นไป
  • สาขาการเงิน เศรษฐศาสตร์ บริหาร อื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  • ประสบการณ์4 ปีในการทำงานด้านผู้ช่วยเลขานุการบริษัท
  Next