corporate communication manager
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-22 of 22 jobs
  SF Corporation Public Company Limited's banner
  SF Corporation Public Company Limited's logo
  Pathumwan
  • วางกลยุทธ์ด้านการสื่อสารการตลาดตามนโยบายของบริษัท
  • วางแผนการทำงานของแผนกต่าง ๆ ในฝ่ายสื่อสารการตลาด
  • สร้างสรรค์กิจกรรมการตลาด