contract administrator
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 of 1,500 jobs
  Mind Edge Innovation Co., Ltd.'s banner
  Mind Edge Innovation Co., Ltd.'s logo
  BangkapiTHB 35K - 45K /month
  • ช่วยวางแผนงาน Renovate
  • สามารถควบคุมผู้รับเหมา/เป็นที่ปรึกษาให้กับพนักงาน
  • มีรถยนต์ สะดวกเดินทาง
  No More Work Company Limited's banner
  No More Work Company Limited's logo
  Nonthaburi > Muang
  • ประสานงานโปรเจ็คต่างๆ Live Stream, Marketing, Web
  • มี Service Minded สามารถHandle งานที่ได้รับมอบหมาย
  • วุฒิปริญญาตรี ของคนเดินทางสะดวกแยกติวานนท์
  Bumrungrad Hospital Public Company Limited's banner
  Bumrungrad Hospital Public Company Limited's logo
  Wattana
  • ปวช. หรือ ปวส. :วิศวกรรมศาสตร์ ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ด้านงานช่างอย่างน้อย 1-2 ปี
  • มีความสามารถในการใช้งาน computer เบื้องต้นได้
  Next