compliance
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 of 89 jobs
  Southeast Insurance Public Company Limited's banner
  Southeast Insurance Public Company Limited's logo

  Compliance (AVP Level Up)

  Southeast Insurance Public Company Limited
  Bangrak
  • มีประสบการณ์ด้านการกำกับดูแลและบริหารความเสี่ยง
  • กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติของบริษัท
  • ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย กฎระเบียบ ประกาศ คปภ
  EASTERN SUGAR & CANE PUBLIC COMPANY LIMITED's logo
  Bangrak
  • เพศชาย / หญิง อายุ 28-35 ปี
  • วุฒิ ปริญญาตรี / ปริญญาโท สาขาบัญชี
  • มีประสบการณ์ด้านการตรวจสอบภายใน/ภายนอก 5 ปีขึ้นไป
  Next