community children foundation ccf
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-2 of 2 jobs
  Community Children Foundation (CCF)'s banner
  Community Children Foundation (CCF)'s logo
  Pravet
  • ประสบการณ์งานจัดซื้อ 7 ปีขึ้นไป
  • การเจรจาต่อรองราคา
  • จัดหาซัพพลายเออร์เปรียบเทียบ
  Community Children Foundation (CCF)'s banner
  Community Children Foundation (CCF)'s logo

  Systems and Network Specialist

  Community Children Foundation (CCF)
  Pravet
  • มีประสบการณ์ด้านการติดตั้ง และแก้ไขปัญหา Network
  • มีประสบการณ์ด้านการดูแลระบบฐานข้อมูล Microsoft SQL
  • มีความเชี่ยวชาญด้านระบบรักษาความปลอดภัย