communication manager
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 of 173 jobs
  SF Corporation Public Company Limited's banner
  SF Corporation Public Company Limited's logo
  Pathumwan
  • วางกลยุทธ์ด้านการสื่อสารการตลาดตามนโยบายของบริษัท
  • วางแผนการทำงานของแผนกต่าง ๆ ในฝ่ายสื่อสารการตลาด
  • สร้างสรรค์กิจกรรมการตลาด
  Siam Piwat Co., Ltd.'s banner
  Siam Piwat Co., Ltd.'s logo
  Klongsan
  • วางแผนการสื่่อสารของแบรนด์ ภายใต้OPENSPACE
  • ประสานงานกับแผนกกราฟฟิก/เอเยนซี่ รวมถึงแผนกอื่นๆ
  • ผลิตคอนเทนท์และบริหารจัดการสื่อโซเชี่ยล
  Next