collection
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 of 1,589 jobs
  Kiatnakin Phatra Bank Public Company Limited's banner
  Kiatnakin Phatra Bank Public Company Limited's logo

  Credit Analyst : Lombard Loan

  Kiatnakin Phatra Bank Public Company Limited
  Wattana
  • วิเคราะห์เครดิตเบื้องต้น Credit Analyst
  • นำเสนอขออนุมัติสินเชื่อจากผู้มีอำนาจอนุมัติ
  • สรุปผลการอนุมัติ และจัดทำรายงานผลการอนุมัติ
  PaisanInterLeasing's banner
  PaisanInterLeasing's logo
  Saraburi
  • มีประสบการณ์การทำงานด้านสินเชื่อ อย่างน้อย 5 ปี
  • โบนัสรายปี, กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ, ประกันกลุ่ม
  • ทำงาน 5 วัน, เงินเดือนสามารถต่อรองได้
  Next