chula clinical research center chula crc
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-1 of 1 job
  Chula Clinical Research Center (Chula CRC)'s logo
  Pathumwan
  • ปริญญาตรี/โท สาขาบัญชี
  • มีประสบการณ์ ด้านงานบริหารบัญชี>5 ปีขึ้นไป
  • มีความรู้ด้านมาตรฐานการบัญชีและภาษีอากร