chief operation officer
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-6 of 6 jobs
  Chic Republic Public Company Limited's banner
  Chic Republic Public Company Limited's logo
  Bangkapi
  • มีประสบการณ์บริหารการจัดการธุรกิจค้าปลีก15ปีขึ้นไป
  • เพศชาย, หญิง อายุ 40 ปีขึ้นไป
  • มีความเป็นผู้นำ มีทักษะในการสื่อสารกับทีมงาน