chief marketing officer
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-14 of 14 jobs
  Srichand United Dispensary Co., Ltd.'s banner
  Srichand United Dispensary Co., Ltd.'s logo
  Suanluang
  • จบปวส./ปริญญาตรี สาขาการจัดการ,บริหารธุรกิจ
  • มีประสบการณ์ตรงในด้านเลขานุการผู้บริหาร 5 ปี
  • สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ดี