chic republic public company limited
  Suggestions will appear below the field as you type
  Chic Republic Public Company Limited's banner
  Chic Republic Public Company Limited's logo
  Bangkapi
  • ออกแบบและพัฒนาสินค้ารูปแบบใหม่โดยให้ตรงกับ Concept
  • ออกแบบและพัฒนาสินค้ารูปแบบใหม่กับคู่ค้า
  • ประสบการณ์ด้านการออกแบบเฟอร์นิเจอร์ อย่างน้อย 2 ปี
  Chic Republic Public Company Limited's banner
  Chic Republic Public Company Limited's logo
  Bangkapi
  • สร้างแนวคิดและไอเดียในการ display ให้สวยงาม
  • มีประสบการณ์ display อย่างน้อย 3 ปีขี้นไป
  • ปริญญาตรีขึ้นไป คณะศิลปกรรม-เอกออกแบบนิเทศศิลป์