chic republic public company limited
  Suggestions will appear below the field as you type
  Chic Republic Public Company Limited's banner
  Chic Republic Public Company Limited's logo
  Bangkapi
  • มีประสบการณ์บริหารทรัพยากรบุคคลไม่น้อยกว่า 15 ปี
  • มีความรู้เรื่องด้านกฎหมายแรงงาน ประกันสังคม ภาษี
  • มีความชำนาญในงานฝึกอบรม ธุรการ จัดซื้้อฯลฯ
  Chic Republic Public Company Limited's banner
  Chic Republic Public Company Limited's logo
  Bangkapi
  • สร้างแนวคิดและไอเดียในการ display ให้สวยงาม
  • มีประสบการณ์ display อย่างน้อย 5 ปีขี้นไป
  • ปริญญาตรีขึ้นไป คณะศิลปกรรม-เอกออกแบบนิเทศศิลป์