chanwanich group
  Suggestions will appear below the field as you type
  Chanwanich Group's banner
  Chanwanich Group's logo
  Bangrak
  • ปสก. 3 ปีขึ้นไปในสายงาน SA
  • สามารถปฏิบัติงานนอกสถานที่หรือตามไซต์งานลูกค้าได้
  • โบนัส, กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ, ประกันกลุ่ม,ลาพักร้อน
  Chanwanich Group's logo
  Phrapradaeng
  • มีปสก.ควบคุมการผลิตในสายงานพิมพ์อย่างน้อย 2 ปี
  • ประจำโรงงานพระประแดง ซ.สุขสวัสดิ์55 จ.สมุทรปราการ
  • ทำงานวันจ-ศ. และวันเสาร์เว้นเสาร์
  Chanwanich Group's banner
  Chanwanich Group's logo
  Bangrak
  • มีความรู้ในระบบปฏิบัติการทั้ง Windows และ Linux
  • มีความรู้ด้าน IT Infrastructure
  • มีประสบการณ์ 1 ปี ขึ้นไป ในสายงานที่เกี่ยวข้อง
  Chanwanich Group's banner
  Chanwanich Group's logo
  Bangkhuntien
  • มีความรู้ในระบบปฏิบัติการทั้ง Windows และ Linux
  • มีความรู้ด้าน System & Network
  • มีประสบการณ์ 1 ปี ขึ้นไป ในสายงานที่เกี่ยวข้อง
  Chan Wanich Co., Ltd. (SCC, CSK)'s banner
  Chan Wanich Co., Ltd. (SCC, CSK)'s logo
  Bangkok Area - Samutsakorn
  • ปฎิบัติงาน วันจันทร์-วันศุกร์
  • เงินเดือนสามารถต่อรองได้
  • มีค่าน้ำมัน ค่ารถ(ค่าสึกหรอ) ค่าโทรศัพท์
  Chan Wanich Co., Ltd. (SCC, CSK)'s banner
  Chan Wanich Co., Ltd. (SCC, CSK)'s logo
  Bangkok Area - SamutsakornTHB 25K - 34,999 /month
  • ขายสิ่งพิมพ์และบรรจุภัณฑ์อย่างน้อย 2 ปี
  • การตลาด และขาย สิ่งพิมพ์ และบรรุภัณฑ์ Packaging
  • มีรถยนต์เป็นของตัวเอง
  Chan Wanich Co., Ltd.'s logo
  BangrakTHB 20K - 24,999 /month
  • ประสบการณ์ Influencer/KOL Marketing 1 ปีขึ้นไป
  • มนุษยสัมพันธ์ดี สื่อสารได้ดี
  • สามารถใช้ FB, Tiktok, IG, Youtube ได้เป็นอย่างดี
  Next