chanwanich group
  Suggestions will appear below the field as you type
  Chanwanich Group's banner
  Chanwanich Group's logo
  Bangrak
  • สัญชาติไทย เพศชาย อายุ 38 - 45 ปี
  • ปสก.ในงานบริหารโครงการและ Operations 3+ ปี
  • ทำงานวันจันทร์ - ศุกร์
  Chanwanich Group's banner
  Chanwanich Group's logo
  Bangkok Area - Samutsakorn
  • วุฒิป.ตรี เทคโนโลยีการพิมพ์ และสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • ปสก. Prepress 5+ ปี ในธุรกิจการพิมพ์/บรรจุภัณฑ์
  • ประจำนิคมสินสาคร ทำงานจ-ศ. และเดือนละ 1 เสาร์
  Chanwanich Group's banner
  Chanwanich Group's logo
  Bangrak
  • ปสก.อย่างน้อย 1 ปี C#.Net ,ASP.NET, MVC, Python
  • รักการ coding, ชอบศึกษาเทคโนโลยีใหม่ๆ
  • โบนัส, กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ, ประกันกลุ่ม,ลาพักร้อน
  Chanwanich Group's banner
  Chanwanich Group's logo
  Phrapradaeng
  • ประสบการณ์ 3 ปี ในตำแหน่ง SA
  • ประสบการณ์การบริหารโครงการ และบริหารผู้ใต้บังคับชา
  • พิจารณาเป็นพิเศษหากมีประสบการณ์ด้าน Programmer
  Chanwanich Group's banner
  Chanwanich Group's logo
  Phrapradaeng
  • ป.ตรี เทคโนโลยีสารสนเทศหรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  • ปสก.1-3 ปี ในการพัฒนาระบบด้วย C#.Net, VB.Net, SQL
  • ยินดีรับนักศีกษาจบใหม่
  Chanwanich Group's banner
  Chanwanich Group's logo
  Bangkok Area - SamutsakornTHB 25K - 35K /month
  • วุฒิป.ตรี เทคโนโลยีการพิมพ์ หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  • ปสก.วางแผนและควบคุมการผลิตด้านงานพิมพ์ 3+ ปี
  • ประจำนิคมสินสาคร ทำงานจ-ศ. และเดือนละ 2 เสาร์
  Chanwanich Group's banner
  Chanwanich Group's logo
  Bangrak
  • ยินดีพิจารณาเด็กจบใหม่
  • รักงานบริการ และมีทักษะในการติดต่อสื่อสาร
  • โบนัส, กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ, ประกันกลุ่ม,ลาพักร้อน