catering
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 of 58 jobs
  DOMINO ASIA PACIFIC CO., LTD.'s banner
  DOMINO ASIA PACIFIC CO., LTD.'s logo
  Ayutthaya
  • วุฒิ ม.3 หรือ ปวช. ขึ้นไป
  • มีประสบการณ์ในการควบคุมคุณภาพสินค้าและวัตถุดิบ 1ปี
  • มีทักษะในการใช้ MS Office เบื้องต้น
  MT Food Systems Co., Ltd.'s logo
  Talingchan
  • จบการศึกษาด้าน Cookery / คหกรรม หรือสายอาหารโดยตรง
  • มีประสบการณ์ด้านการทำอาหารในร้านอาหารอย่างน้อย 2ปี
  • จัดเตรียมทำอาหารตามสูตรของทางร้าน
  DOMINO ASIA PACIFIC CO., LTD.'s banner
  DOMINO ASIA PACIFIC CO., LTD.'s logo
  Ayutthaya
  • ประสบการณ์ด้านการควบคุมคลังสินค้าอย่างน้อย 1 ปี
  • มีความรู้ด้านการจัดการสินค้าคงคลังเบื้องต้น
  • มีความสามารถในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้
  Health Land Spa & Massage's logo
  Wangthonglang
  • สามารถใช้โปรแกรม Revit ได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • ประสบการณ์ด้านเขียนแบบก่อสร้าง 3-5 ปีขึ้นไป
  • วุฒิการศึกษา ปวส./ปริญญาตรี สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์
  Next