catering
Loading
Loading
We have 6 jobs for you
We have 6 jobs for you
Select a job to view details
1-6 of 6 jobs
Conntrak Catering (Thailand) Co., Ltd.'s banner
  • รับผิดชอบการทำความสะอาดห้องพัก
  • มีประสบการณ์ 1-2 ปีขึ้นไปเกี่ยวกับงานทำความสะอาด
  • มีความเข้าใจเกี่ยวกับการรักษาความสะอาด
Conntrak Catering (Thailand) Co., Ltd.'s banner
  • มีหน้าที่ให้ความช่วยเหลือในการนำส่งบริการด้านอาหาร
  • วุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นหรือสูงกว่า
  • มีใบประกาศนียบัตรการประกอบอาหาร