call center
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 of 188 jobs
  SAND-M GLOBAL CO., LTD.'s banner
  SAND-M GLOBAL CO., LTD.'s logo
  Bangyai
  • มีประสบการณ์ดูแลทีมงาน Call Center
  • มีทักษะงานขายทางโทรศัพท์ Outbound
  • วางระบบและพัฒนาระบบการขายทางโทรศัพท์
  MOCAP Limited's banner
  MOCAP Limited's logo
  Rajthevee
  • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ทุกสาขา
  • มีประสบการณ์บริหารทีม Call Center อย่างน้อย 2 ปี
  • สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
  SAND-M GLOBAL CO., LTD.'s banner
  SAND-M GLOBAL CO., LTD.'s logo
  Bangyai
  • หญิง อายุ 28 - 35 ปี
  • อดทน และมีความฉลาดทางอารมณ์ (มี EQ สูง)
  • สามารถ Call ได้มากกว่า 30 - 50 สาย/วัน
  Business Services Alliance Co., Ltd.'s banner
  Business Services Alliance Co., Ltd.'s logo
  Jatuchak
  • โอกาสความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน
  • มีทดลองงาน 3 วัน
  • มีค่าเข้ากะ 3,000 บาท
  Next