cad design
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 of 236 jobs
  Studio Perception Co.,Ltd.'s banner
  Studio Perception Co.,Ltd.'s logo
  KlongtoeyTHB 35K - 54,999 /month
  • จบปริญญาสถาปัตยกรรมตกแต่งภายใน หรือ เทียบเคียง
  • สามารถใช้ AutoCAD ในการเขียนแบบ และ Sketchup
  • มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องวัสดุงานตกแต่งภายใน
  Next