business process
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 of 845 jobs
  Chanwanich Group's banner
  Chanwanich Group's logo
  Bangrak
  • สัญชาติไทย เพศชาย อายุ 38 - 45 ปี
  • ปสก.ในงานบริหารโครงการและ Operations 3+ ปี
  • ทำงานวันจันทร์ - ศุกร์
  Muang Thai Life Assurance Public Company Limited's banner
  Muang Thai Life Assurance Public Company Limited's logo

  Project Manager - Business Process Management

  Muang Thai Life Assurance Public Company Limited
  Huaykwang
  • บริหารงานโครงการพัฒนากระบวนการทำงาน
  • นำเทคโนโลยีใหม่ๆมาใช้ในการพัฒนา,ปรับปรุงกระบวนการ
  • ประสบการณ์ด้านการพัฒนากระบวนการทำงาน 3 ปีขึ้นไป
  Next