business development
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 of 5,425 jobs
  Sansiri Public Company Limited's logo
  Prakanong
  • สำรวจตลาด ปรับกลยุทธ์ เพื่อให้ทันการแข่งขันของตลาด
  • มีประสบการณ์ด้านการขายและการตลาด อย่างน้อย 3-5 ปี
  • มีทักษะการสื่อสาร และการนำเสนอ
  Dplus Intertrade Company Limited's banner
  Dplus Intertrade Company Limited's logo
  Phrapradaeng
  • ต้องการเติบโตในสาย Factory คู่กับการเรียนรู้ธุรกิจ
  • ทำงานโรงงานไม่ไกลกรุงเทพฯ พาสู่มาตรฐานสากล
  • องค์กรคนรุ่นใหม่ Gen-Y เต็มไปด้วยการเรียนรู้
  Next