business assistant
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 of 117 jobs
  FITWHEY CO., LTD.'s banner
  FITWHEY CO., LTD.'s logo
  BangkapiTHB 45K - 120K /month
  • เข้าใจการเงิน/การตลาด/งานขาย/Lean กระบวนการ
  • มีพลังงานบวกในการแก้ไขปัญหา แบบต้องตายก็ไม่ยอมแพ้
  • ชอบความท้าทาย ไม่ชอบอะไรที่อยู่กับที่ มีความ Hyper
  Yan Wal Yun Corporation Group Co., Ltd.'s banner
  Yan Wal Yun Corporation Group Co., Ltd.'s logo

  Assistant Executive Manager - International Business

  Yan Wal Yun Corporation Group Co., Ltd.
  TalingchanAbove THB 160K /month
  • วางแผนกลยุทธ์เป้าขายของหน่วยงานต่างประเทศ
  • การใช้กลยุทธ์และวางแผนที่จะพัฒนาธุรกิจต่างประเทศ
  • บริหารงบประมานการตลาดและส่งเสริมการขาย
  Next