business assistant
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 of 58 jobs
  Yan Wal Yun Corporation Group Co., Ltd.'s banner
  Yan Wal Yun Corporation Group Co., Ltd.'s logo

  Assistant Executive Manager - International Business

  Yan Wal Yun Corporation Group Co., Ltd.
  TalingchanAbove THB 160K /month
  • วางแผนกลยุทธ์เป้าขายของหน่วยงานต่างประเทศ
  • การใช้กลยุทธ์และวางแผนที่จะพัฒนาธุรกิจต่างประเทศ
  • บริหารงบประมานการตลาดและส่งเสริมการขาย
  Southeast Insurance Public Company Limited's banner
  Southeast Insurance Public Company Limited's logo

  Internal Audit (Insurance Business) (Assistant - Manager Level)

  Southeast Insurance Public Company Limited
  Bangrak
  • ตรวจสอบภายในในธุรกิจประกันอย่างน้อย 5-10 ปี
  • วิเคราะห์ พิจารณา ตรวจสอบ และประเมินความเสี่ยง
  • จัดทำแนวทางการตรวจสอบ (Audit Program)
  Next