• ปริญญาโทหรือปริญญาเอก
 • สาขาบริหารธุรกิจ (การจัดการธุรกิจ)
 • ดูแลรับผิดชอบภาระงานสอนและงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

21-Sep-18

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาโทหรือปริญญาเอก ด้านการจัดการโลจิสติกส์
 • มีประสบการณ์งานสอน หรือสายงานที่เกี่ยวข้อง
 • ชำนาญทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศทางโลจิสติกส์

21-Sep-18

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s degree in Sales, Marketing or BA
 • Good command of English
 • Good knowledge of Microsoft office

20-Sep-18

 

Applied
 • General Administration
 • Marketing Research
 • Secretary

18-Sep-18

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • HR and Administration (Overall, Recruit&Training)
 • Fluent in English or Japanese (N2)
 • New graduate or Experienced in HR field (5 years)

18-Sep-18

 

Applied
 • Treasury
 • Derivatives
 • Data Analytics

17-Sep-18

 

Applied