buriram
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-11 of 11 jobs
  Buriram Sugar Public Company Limited's banner
  Buriram Sugar Public Company Limited's logo
  Phayathai
  • จัดทำงบการเงิน งบแสดงฐานะการเงิน งบกำไร-ขาดทุน
  • สอบทานการตั้งหนี้-ลูกหนี้และการบันทึกค่าใช้จ่าย
  • จัดทำหมายเหตุประกอบงบการเงินเพื่อส่งตลาดหลักทรัพย์
  Buriram Sugar Public Company Limited's banner
  Buriram Sugar Public Company Limited's logo
  Phayathai
  • ประสบการณ์1-3ปีด้านประสานงานทางธุรกิจลงทุนในประเทศ
  • ภาษาอังกฤษ ฟัง พูด อ่าน เขียน ในระดับดี
  • ป.ตรี/โท บริหารธุรกิจ บัญชีการเงิน การตลาดและอื่นๆ
  Buriram Sugar Public Company Limited's banner
  Buriram Sugar Public Company Limited's logo
  Phayathai
  • จัดทำงบการเงินรวม
  • กำหนดนโยบายและวางแผนงานด้านบัญชี
  • สร้างระบบ ควบคุม ระบบตรวจสอบ การทำงานของสายงาน
  Buriram Sugar Public Company Limited's banner
  Buriram Sugar Public Company Limited's logo
  Phayathai
  • ปตรี/โท บริหารความเสี่ยง,การเงิน,เศรษฐศาสตร์ ฯลฯ
  • มีความรู้ด้านบริหารความเสี่ยงตามมาตรฐาน COSO
  • ประสบการณ์อย่างน้อย5 ปี ด้านบริหารความเสี่ยงองค์กร
  Buriram Sugar Public Company Limited's banner
  Buriram Sugar Public Company Limited's logo
  Phayathai
  • มีความรู้ด้านงานบริหารความเสี่ยงธุรกิจผลิตน้ำตาล
  • บริหารความเสี่ยงของแต่ละหน่วยงาน
  • ประสบการณ์งานบริหารความเสี่ยง 1-3 ปี
  Buriram Sugar Public Company Limited's banner
  Buriram Sugar Public Company Limited's logo
  Phayathai
  • ป.ตรี สาขาการเงิน หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  • ประสบการณ์อย่างน้อย2ปีด้านวิเคราะห์เงินและงบประมาณ
  • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี (ฟัง พูด อ่าน เขียน)
  Buriram Sugar Public Company Limited's banner
  Buriram Sugar Public Company Limited's logo
  Phayathai
  • ปริญญาตรี ขึ้นไป
  • สาขาการเงิน เศรษฐศาสตร์ บริหาร อื่นๆที่เกีี่ยวข้อง
  • ประสบการณ์2-4 ปี ในการทำงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์