buriram sugar public company limited
  Suggestions will appear below the field as you type
  Buriram Sugar Public Company Limited's banner
  Buriram Sugar Public Company Limited's logo
  Phayathai
  • ปริญญาตรีหรือโท
  • สาขาการเงินหรือเศรษฐศาสตร์ หรือที่เกี่ยวข้อง
  • ประสบการณ์3ปี ด้านการค้าตราสารอนุพันธ์ หุ้น กองทุน
  Buriram Sugar Public Company Limited's banner
  Buriram Sugar Public Company Limited's logo
  Phayathai
  • มีความรู้ด้านงานบริหารความเสี่ยงธุรกิจผลิตน้ำตาล
  • บริหารความเสี่ยงของแต่ละหน่วยงาน
  • ประสบการณ์งานบริหารความเสี่ยง 1-3 ปี
  Buriram Sugar Public Company Limited's banner
  Buriram Sugar Public Company Limited's logo
  Phayathai
  • จัดทำงบการเงินรวม
  • กำหนดนโยบายและวางแผนงานด้านบัญชี
  • สร้างระบบ ควบคุม ระบบตรวจสอบ การทำงานของสายงาน
  Buriram Sugar Public Company Limited's banner
  Buriram Sugar Public Company Limited's logo
  Phayathai
  • จัดทำงบการเงิน งบแสดงฐานะการเงิน งบกำไร-ขาดทุน
  • สอบทานการตั้งหนี้-ลูกหนี้และการบันทึกค่าใช้จ่าย
  • จัดทำหมายเหตุประกอบงบการเงินเพื่อส่งตลาดหลักทรัพย์
  Buriram Sugar Public Company Limited's banner
  Buriram Sugar Public Company Limited's logo
  Phayathai
  • ประสบการณ์1-3ปีด้านประสานงานทางธุรกิจลงทุนในประเทศ
  • ภาษาอังกฤษ ฟัง พูด อ่าน เขียน ในระดับดี
  • ป.ตรี/โท บริหารธุรกิจ บัญชีการเงิน การตลาดและอื่นๆ