bumrungrad hospital public company limited
  Suggestions will appear below the field as you type
  Bumrungrad Hospital Public Company Limited's banner
  Bumrungrad Hospital Public Company Limited's logo
  Wattana
  • มีประสบการณ์ในงานบริหารโครงการอย่างน้อย 5 ปี
  • มีความสามารถในการสื่อสารที่ดี ทั้งภาษาไทยและอังกฤษ
  • มีความรับผิดชอบสูงต่องาน มีความคิดสร้างสรรค์