bumrungrad hospital public company limited
  Suggestions will appear below the field as you type
  Bumrungrad Hospital Public Company Limited's banner
  Bumrungrad Hospital Public Company Limited's logo
  Wattana
  • ปริญญาตรีทุกสาขา
  • มีทักษะในการใช้งาน Microsoft Office
  • TOEIC score มากกว่า 700 คะแนน
  Bumrungrad Hospital Public Company Limited's banner
  Bumrungrad Hospital Public Company Limited's logo
  Wattana
  • ปริญญาตรี
  • มีประสบการณ์ ด้านข้อมูลสารสนเทศอย่างน้อย 5 ปี
  • ทำงาน วันจันทร์- วันศุกร์
  Bumrungrad Hospital Public Company Limited's banner
  Bumrungrad Hospital Public Company Limited's logo
  Wattana
  • มีโอกาสได้ร่วมงานกับโรงพยาบาลที่ดีที่สุดในไทย
  • สวัสดิการดี, มีรายได้ที่มั่นคง และมีค่าภาษาอังกฤษ
  • สิ่งแวดล้อมดีๆ และมีเครื่องแบบฟรี
  Bumrungrad Hospital Public Company Limited's banner
  Bumrungrad Hospital Public Company Limited's logo
  Wattana
  • ปริญญาตรี สาขา บัญชี
  • ทำงานวันจันทร์-วันศุกร์
  • มีประสบการณ์ในด้านสายการบัญชี
  Bumrungrad Hospital Public Company Limited's banner
  Bumrungrad Hospital Public Company Limited's logo

  Assistant Corporate Secretary and Compliance Lawyer

  Bumrungrad Hospital Public Company Limited
  Wattana
  • ปริญญาตรี นิติศาสตร์
  • มีประสบการณ์ในการทำงานด้านนิติกรอย่างน้อย 5 ปี
  • มีประสบการณ์ด้านงานทะเบียนบริษัท
  Bumrungrad Hospital Public Company Limited's banner
  Bumrungrad Hospital Public Company Limited's logo

  Electrical Technician / Engineering -HVAC

  Bumrungrad Hospital Public Company Limited
  Klongtoey
  • ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) เทียบเท่า หรือ สูงกว่า
  • มีความรู้ พื้นฐานของระบบไฟฟ้ากําลังในอาคารสูง
  • มีความรู้เกี่ยวกับการใช้งานคอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐาน