brand executive
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 of 38 jobs
  RajtheveeTHB 25K - 34,999 /month
  • ประสบการณ์การทำงาน 1 ปีขึ้นไป
  • มีทักษะในด้านการบริหารจัดการ วางแผนการตลาด
  • ทำการนัดหมายการประชุม และตารางแพลนงานล่วงหน้าได้
  RajtheveeTHB 25K - 34,999 /month
  • มีประสบการณ์ด้านเลขานุการมาจะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • ประสานงานติดต่อสื่อสารภายในองค์กร และนอกองค์กร
  • แม่นยำ รอบคอบ ใส่ใจรายละเอียด ตรงต่อเวลา
  Next